TWİST PET, ŞEFFAF - METALİZE - OPAK ÜRÜNLER

TWİST PET, ŞEFFAF - METALİZE - OPAK ÜRÜNLER

* OPP PARSİYEL LAMİNASYONLU, PET TWİST 

* KAĞIT PARSİYEL LAMİNASYONLU, PET TWİST 

* ALU. FOİL PARSİYEL LAMİNASYONLU PET TWİST